VOLIM SVOJ DOM Projekt Doma za odgoj djece mladeži Rijeka
Početna2023-09-13T13:37:52+00:00
Projekt se financira sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u sklopu OP Konkurentnost i kohezija.

NAZIV PROJEKTA

Volim svoj dom (KK.08.1.3.04.0031)

KORISNIK

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, 51000 Rijeka

PARTNERI NA PROJEKTU

Centar za socijalnu skrb Opatija, Stubište Baredine 10/1, 51410 Opatija

Grad Opatija, Maršala Tita 3, 51410 Opatija

CILJ PROJEKTA I OČEKIVANI REZULTATI

Projektom „Volim svoj dom“ Dom će riješiti problem aktualne nemogućnosti kvalitetnog odgovora na rastuće potrebu za pružanjem izvaninstitucijskih usluga u zajednici (usluge savjetovanja i pomaganja, boravka te organiziranog stanovanja).

Cilj Projekta je unaprijediti rad Doma i Partnera u pogledu kvalitete i kapaciteta, a u sklopu općeg procesa deinstitucionalizacije i transformacije Doma.

Specifični cilj Projekta je: Unaprijediti socijalnu infrastrukturu za pružanje izvaninstitucijskih usluga Doma kroz ulaganje u novu infrastrukturu, opremu, vozila te jačanje kapaciteta djelatnika (edukacije).

Navedeno će doprinijeti povećanju socijalne uključenosti djece i mladih s problemima u ponašanju kao i poboljšanju njihove kvalitete života u zajednici te kvalitete života njihovih obitelji.

Ciljne skupine: (1) djeca i mladi s problemima u ponašanju, (2) članovi obitelji/udomiteljskih obitelji, (3) djelatnici Korisnika i Partnera.

Krajnji korisnici: (1) lokalna zajednica, (2) korisnici sustava socijalne skrbi u RH,(3) društvo u cjelini.

Očekivani rezultati po provedbi Projekta su sljedeći:

– moderniziran Dom koji daje doprinos procesu transformacije i deinstitucionalizacije te prevencije institucionalizacije u Republici Hrvatskoj kroz pružanje usluga ciljnoj skupini,

– osnaženi kapaciteti djelatnika i korisnika Doma u pitanjima poštivanja horizontalnih načela,

– uspostavljena i osnažena mreža izvaninstitucijskih usluga na području Primorsko-goranske županije.

KRATKI OPIS PROJEKTA

Predmetnim Projektom obuhvaćen je objekt (zgrada) na lokaciji Vukovarska ulica 47, Rijeka gdje će se stari i nefunkcionalni objekt/zgrada srušiti i izgraditi novi funkcionalni objekt (zamjenska zgrada) uz izgrađeni prilaz i uređen okoliš u kojem će se pružati izvaninstitucijske usluge poludnevnog boravka, savjetovanja i pomaganja i organiziranog stanovanja.

Osim navedene lokacije predmetnim Projektom je predviđena kupovina zemljišta na kojem će se izgraditi novi objekt (dislocirana jedinica), u kojem će se pružati izvaninstitucijska usluga organiziranog stanovanja.

Novoizgrađeni objekti za pružanje izvaninstitucijskih usluga (usluga savjetovanja i pomaganja, usluga organiziranog stanovanja i usluga boravka) kompletno će se opremiti potrebnim namještajem i IKT opremom.

U okviru projekta nabavit će se i nova vozila (jedno osobno vozilo i jedno kombi vozilo)

neophodna za učinkovito pružanje izvaninstitucijskih usluga korisnicima.

Provest će se edukacije za osnaživanje kapaciteta djelatnika i korisnika vezane uz provođenje horizontalnih aktivnosti. Ključnu ulogu u provođenju edukacije imat će Projektni Partneri koji će provesti edukacije na teme „Podizanje svijesti o osjetljivim temama koje se tiču spolova, rodnih manjina, rodne tranzicije i spolne orijentacije“ te „Jednake mogućnosti i nediskriminacija“ za djelatnike i korisnike Doma.

Po završetku radova na jednoj od lokacija, u novim objektima Doma bit će organizirana konferencija „Dan otvorenih vrata“ uz Informativni dan provedbe aktivnosti EU Vidljivosti, a na kojemu će sudjelovati ciljne skupine i svi dionici Projekta s ciljem podizanja svijesti dionika i javnosti o Projektu, potrebi promicanja interesa osoba u nepovoljnom položaju te naporima koje EU, RH, Dom i Partneri ulažu u proces deinstitucionalizacije te jačanje izvaninstitucijske usluge.

 

Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti i podaktivnosti:

A1: Izrada prijavne i projektno-tehničke dokumentacije

 • 1.1. Izrada dokumentacije projektnog prijedloga
 • 1.2. Izrada elaborata procjene troškova ulaganja
 • 1.3. Izrada projektno-tehničke dokumentacije

A2: Izgradnja objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga

 • 2.1. Građevinski radovi na zamjenskoj zgradi
 • 2.2. Procjena, neovisnog, kvalificiranog i ovlaštenog službenog tijela
 • 2.3. Kupovina zemljišta za dislociranu zgradu
 • 2.4. Kupovina zemljišta (ugovor, odvjetnik, uknjižba)
 • 2.5. Građevinski radovi na dislociranoj zgradi Doma
 • 2.6. Stručni nadzor radova i aktivnosti koordinatora zaštite na radu za zamjensku zgradu
 • 2.7. Stručni nadzor radova i aktivnosti koordinatora zaštite na radu za dislociranu zgradu

A3: Opremanje objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga i nabava vozila

 • 3.1. Namještaj za zamjensku i dislociranu zgradu
 • 3.2. Informatička oprema za obje zgrade Doma
 • 3.3. Nabava kombi vozila i osobnog vozila za pružanje izvaninstitucijskih usluga

A4: Edukacija za pružatelje usluga i korisnike Doma

 • 4.1. Edukacija vezana uz provođenje horizontalnih aktivnosti

PM: Upravljanje projektom i administracija

 • PM.1. Nabava usluge upravljanja projektom i provedbe postupaka javne nabave
 • PM.2. Financijska revizija

V: Promidžba i Vidljivost

 • V.1. Izrada vizualnog identiteta Projekta i priprema materijala
 • V.2. Izrada promotivnih materijala
 • V.3. Dizajn i izrada Internet stranice Projekta, zakup domene i hostinga
 • V.4. Catering za završnu konferenciju Projekta

Dom će provođenjem prethodno navedenih aktivnosti postići sljedeće rezultate:

 • R1: Izrađena i podnesena prijavna i projektno-tehnička dokumentacija
 • R2: Srušena postojeća zgrada te na njezinom mjestu izgrađena, opremljena i u funkciji nova zgrada te izgrađen cestovni prilaz i uređen okoliš
 • R3: Kupljeno novo zemljište te na njemu izgrađena i opremljena i u funkciji nova zgrada (dislocirana jedinica)
 • R4: Nabavljena i u funkciji vozila za pružanje izvaninstitucijskih usluga
 • R5: Provedena edukacija vezana uz provođenje horizontalnih aktivnosti
 • R6: Provedene mjere informiranja i Vidljivosti
 • R7: Projekt je proveden u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.

Projekt će rezultirati modernizacijom Doma, poboljšanjem uvjeta za pružanje postojećih izvaninstitucijskih usluga te uvođenjem novih jedinica organiziranog stanovanja, čime će se osigurati preduvjeti za pružanje kvalitetnih izvaninstitucijskih usluga u zajednici za veći broj korisnika u odnosu na postojeće stanje, a što će dovesti do smanjenja broja korisnika institucijskih usluga. Time će Projekt direktno utjecati na smanjenje broja institucionaliziranih osoba pripadnika ranjivih skupina te omogućiti njihovu inkluziju u društvo.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

14.971.775,00 kn

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU

14.971.775,00 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

Od 31.05.2019. godine do 31.05.2023. godine

NOVOSTI

KONTAKT OSOBA

Ovlaštena osoba za zastupanje Doma – ravnatelj:

dr.sc. Dina Šverko, prof. psihologije

E-mail: dina.sverko@socskrb.hr

Tel: 051 / 671 083

Fax: 051 / 672 480

Go to Top